ANLb

 
 
 
 

Agrarisch Natuurbeheer- en Landschapsbeheer

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd.
Hierbij wordt per regio gekeken hoe de leefgebieden gecreëerd en in stand gehouden moeten worden voor een soort of groepen van soorten. Dit heet een leefgebiedenbenadering, waarbij het ANLb uitgaat van effectief en efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer door een collectieve gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. Het ANLb richt zich op het behoud en herstel van biodiversiteit, op water- en klimaatdoelen en op agrarische natuur en landschap. Vanuit het ANLb ontvangen deelnemers een financiële vergoeding voor het agrarisch natuurbeheer wat door de deelenemers wordt uitgevoerd.
De eerste ANLb periode liep van 2016-2022. Van 2023-2027 is de volgende ANLb periode, deze periodes lopen samen met de landbouw periodes vanuit de EU (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Voor elke periode worden de voorwaardes en doelen vastgesteld. Hieronder de ANLb periode 2016-2022 in cijfers.
https://www.boerennatuur.nl/wat-doen-we/agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer/
 

Weidevogelbeheer

Eemland staat bekend om zijn weidevogelpopulatie. Weidevogels zijn dan ook de doelsoorten waar collectief Eemland zijn beheer grotendeels op heeft ingericht.

Landschapsbeheer

In Hoogland-West beheren wij 4391 knotbomen 

Natte dooradering

Binnen het ANLb wordt bij ecologisch slootschonen specifiek aandacht besteed aan de biodiversiteit in de sloten. Samenwerkingen tussen collectieven en boeren richten zich op het vinden van de juiste balans tussen het leven in de sloot en een optimale doorstroming van water.


Bloemrijke akkerranden

Het Collectief bevordert biodiversiteit met kleurrijke bloemenstroken langs akkerranden. Deze bloemrijke zones zijn niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook belangrijke habitats voor diverse planten en insecten. Het initiatief draagt bij aan ecologische diversiteit in de agrarische omgeving