Weidevogelbeheer

 
 
 
 

Eemland weidevogelland

Een combinatie van natuurlijke kenmerken en menselijke inspanningen maakt Eemland tot een waardevol weidevogelgebied. Het open karakter wordt gekenmerkt door weinig bebouwing en geen opgaande begroeiing.
Het behoud van deze unieke omgeving vraagt echter voortdurende aandacht die we vorm geven door duurzame landbouw en natuurbescherming.
Door het weidevogelbeheer te integreren in de gangbare landbouw realiseren we een goede biotoop voor de weidevogels.
Resultaat:
In ons werkgebied neemt de laatste jaren het aantal weidevogels weer langzaam toe. Hier zijn we enorm trots op!
 

Hoe gaan wij te werk?

Zwaar beheer

23 procent van het agrarisch natuurbeheer is zwaar beheer, dit betekent dat op zo'n 675 hectare grond een rustperiode geldt vanaf 1 maart tot 1 juni. Dit betekent dat deze percelen niet worden betreden en er geen werkzaamheden worden gedaan. Als blijkt dat er op het perceel weidevogels broeden of er veel kuikens foerageren, kan de rustperiode met 1 tot 4 weken worden verlengt.

Plas-dras

In het Eemland zijn er op zo’n 120 weilanden plas-dras situaties gemaakt. Met behulp van een pomp op zonnestroom wordt een stukje van het weiland onder water gezet. Hierdoor wordt een goed broed- en foerageergebied gecreëerd voor weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Op deze plekken is veel voedselaanbod in het voorjaar; insecten voor de jonge kuikens en regenwormen en ander bodemleven voor de oudere vogels.

Kruidenrijk

Het gras in hoog productieve weilanden staat zo dicht opeen dat kuikens zich er nauwelijks kunnen verplaatsen op hun zoektocht naar insecten. Daarom is verspreid in het gebied hoogproductief grasland vervangen door minder productief kruidenrijk grasland. Door de meer open structuur kunnen kuikens hier wel goed foerageren en de gevarieerde vegetatie trekt ook meer insecten aan. De plas-dras situaties worden veelal in dit type grasland gelegd. Het blijkt dat weidevogels graag nestelen in of nabij deze percelen.

Legselbeheer

Op percelen met legselbeheer wordt door verschillende weidevogelverenigingen in Eemland fanatiek gezocht naar nesten. Dat kan alleen in percelen waar geen rustperiode is afgesproken. De gevonden nesten worden op kaarten genoteerd en beschermd.

Vossenrasters

In het vroege voorjaar worden vossenrasters geplaatst rondom een twintigtal kwetsbare percelen. Dit draagt bij aan de bescherming van nesten en kuikens tegen predatie door vossen.

Monitoring

Om een indruk te krijgen van het aantal weidevogels dat nestelt in de rustgebieden, worden deze gebieden in het weidevogelseizoen op afstand gemonitord volgens de BMP methode van SOVON (broedvogel monitoring project). Op basis van deze monitoring wordt het aantal nesten geteld, we noemen dat territoria. Met de verkregen informatie kan tijdens het seizoen het beheer worden aangepast. Zo kan het zijn dat de rustperiode wordt verlengt. De monitoringsgroep bestaat uit zo’n 30 mensen die in de loop van het broedseizoen vijf monitoringsrondes uitvoeren.

Vrijwilligers

Het beheren van 2868 hectare natuur is een behoorlijke uitdaging. Collectief Eemland is dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit inzetten voor de bescherming van de weidevogels.
Vele tientallen vrijwilligers zoeken naar nesten. Deze nestzoekers krijgen ondersteuning van een team vrijwillige dronepiloten. Het collectief beschikt over 5 drones met verschillende camera's, waarmee 's ochtends vroeg en overdag nesten kunnen worden opgespoord. Jaarlijks worden dankzij de inzet van vrijwilligers meer dan achthonderd nesten gered. Lees meer over weidevogeldrones
Collectief Eemland is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.