Weidevogels in Eemland

Eemland is een echt weidevogelgebied. Het is een open en vlak gebied en is bijzonder geschikt als leef-broedgebied voor weidevogels, waaronder de grutto, kievit, tureluur en scholekster.
Het Agrarisch Collectief speelt een cruciale rol in het behoud van deze vogelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Dit collectief zorgt ervoor dat de natuurlijke omgeving geschikt blijft als broedplaats door te voorzien in overvloedige voedselbronnen en een rustige broedomgeving.

Ambassadeurs rol

De weidevogels zijn de ambassadeurs voor de biodiversiteit die gebonden is aan het agrarisch cultuurlandschap. De maatregelen die wij nemen voor de weidevogels zoals vaste mest, bloemrijke akkerranden, kruidenrijk grasland optimaliseren niet alleen de voedselvoorziening voor de vogels maar ook andere planten en dieren die kunnen leven in het agrarisch cultuurlandschap.
Het behoud van Eemland als weidevogelgebied is van vitaal belang voor de bescherming van deze vogelsoorten en draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit in dit unieke Nederlandse landschap. Dankzij agrarisch natuurbeheer gedijen de grutto, kievit, tureluur en scholekster, waardoor Eemland een blijvende rol speelt in het behoud van weidevogels.


 

De grote vier:

Tureluur

Scholekster

 

Cijfers

Trends
Sinds het begin van het ANLb wordt de populatie weidevogels gemonitord in ons werkgebied. Dit gebeurt op twee verschillende manieren: op basis van nesten die door nestenzoekers worden gevonden op legselbeheer en door BMP-telling op zwaarbeheer (percelen waar het gehele weidevogelseizoen rust geldt).
Meer territoria
Een trend van de laatste jaren is dat steeds meer vogels richting het zwaarbeheer trekken. Dit is een mooie ontwikkeling. Op het zwaarbeheer hebben de vogels minimale last van werkzaamheden op het land in combinatie met het kruidenrijke gras en plas-dras situaties. De daling van het aantal legsels is een direct resultaat van de toenemende vogels op het zwaarbeheer
.