Grutto's in Eemland

De grutto is een echte Nederlandse weidevogel, ondanks dat hij hier maar een paar maanden per jaar verblijft. De grutto's is een trekvogel die overwintert in West-Afrika en Zuid-Europa. In februari- maart trekt het grotendeel van de Europese grutto's naar Nederland om te broeden. Omdat de grutto zo afhankelijk is van het Nederlandse polderlandschap is hij uitgeroepen als nationale vogel. Eemland is een van de top gebieden in Nederland als het gaat om weidevogels. Je waant je in een echt oer-hollands landschap waar je de iconische van de grutto boven alles uit kan horen.
'gruttooo, gruttoo'
 
Wanneer de grutto zijn eerste ei legt is het gras vaak nog niet zo lang. De grutto's broeden vervolgens 25 dagen op hun eieren. Ondertussen groeit het gras gestaagd door. Dat de Grutto altijd het nest weet terug te vinden is een hele prestatie!

Achteruitgang

Het aantal weidevogels waar onder de grutto is de afgelopen decennia dramatisch afgenomen. Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de achteruitgang van de grutto. Zo is het habitat voor de weidevogels aan het afnemen door intensivering van de landbouw en verstedelijking, de weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie zoals vossen en kraaien en verandering van waterpeil en waterkwaliteit heeft invloed op de beschikbaarheid van voedsel.
Rond 1975 telde Nederland nog 120.000 broedparen, in 2013-2015 was dat gedaald tot 31.000-38.000.
 

Kansen in Eemland

Collectief Eemland werkt samen met boeren, grondgebruikers en vrijwilligers hard om de achteruitgang van de grutto te keren. Via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen zij deelnemen aan agrarisch natuurbeheer.
Het beheer omvat het creëren van rustgebieden, kruidenrijk grasland, greppelplas-drassen en het behouden van het open karakter van de polder. Hierdoor neemt het aantal weidevogels in Eemland de laatste jaren toe. De grutto blijft het echter moeilijk hebben. De bereidheid voor agrarisch natuurbeheer in Eemland is hoog. Ieder jaar neemt het agrarisch natuurbeheer toe. Samen doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de grutto nog generaties lang te zien is in Eemland
Met agrarisch natuur beheer beschermen en verbeteren we de leefomgeving van de weidevogels.

Filmpje

 

Grutto's in Eemland Galerij