Kievit in Eemland

De Kievit is een van de meest bekende weidevogel, van ons land. Met zijn acrobatische vliegkunsten en grote opstaande kuif is het een opvallende verschijning. In tegenstelling tot de grutto overwinteren grote aantallen kieviten jaarlijks in de Eempolder. De kievit is er daarom van het voor jaar al vroeg bij en legt als vaak als eerste van de weidevogels een ei.
Eemland is een van de top gebieden in Nederland als het gaat om weidevogels. Je waant je in een echt oer-hollands landschap waar je de iconische roep van de kievit boven alles uit kan horen.
 
Kieviten zijn echte acrobaten. De gevechten om territoria spelen zich vaak af in de lucht. Een waar spektakel!

Achteruitgang

Het aantal weidevogels waar onder de kievit is de afgelopen decennia dramatisch afgenomen. Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de achteruitgang van de kievit. Zo is het habitat voor de weidevogels aan het afnemen door intensivering van de landbouw en verstedelijking, de weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie zoals vossen en kraaien en verandering van waterpeil en waterkwaliteit heeft invloed op de beschikbaarheid van voedsel.
 

Kansen in Eemland

Collectief Eemland werkt samen met boeren, grondgebruikers en vrijwilligers hard om de achteruitgang van de grutto te keren. Via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen zij deelnemen aan agrarisch natuurbeheer.
Het beheer omvat het creëren van rustgebieden, kruidenrijk grasland, greppelplas-drassen en het behouden van het open karakter van de polder. Hierdoor neemt het aantal weidevogels in Eemland de laatste jaren toe. De bereidheid voor agrarisch natuurbeheer in Eemland is hoog. Ieder jaar neemt het agrarisch natuurbeheer toe.
Inmiddels neemt het aantal kieviten in Eemland jaarlijks toe!
Met agrarisch natuur beheer beschermen en verbeteren we de leefomgeving van de weidevogels.
 

Eieren op schaaltjes?

Kieviten leggen hun eieren graag op mais percelen. Op de kale ondergrond zijn hun eieren extreem goed gecamoufleerd. Wanneer de kievit begint met broeden moet het land vaak nog omgeploegd worden. Vrijwilligers zoeken ieder jaar de maispercelen af opzoek naar de nesten. Wanneer het land nog bewerkt moet worden plaatsen zij de eieren op schaaltjes. Wanneer vervolgens het weiland wordt geploegd kunnen de schaaltjes tijdelijk even aan de kant worden gelegd. Het kievits paar ondervinden hier geen hinder aan en gaat gestaagd door met broeden.
Boer blij en kievit blij!
 

Filmpje

 

Kievit in Eemland Galerij