Tureluur in Eemland
De tureluur staat bekend om zijn herkenbare roep en voelt zich thuis in het open landschap van Eemland.
Tijdens het broedseizoen kun je de tureluur druk bezig zien. Ze bouwen hun nesten op beschutte plaatsen, vaak diep verstopt in het hoge gras. De tureluur heeft een slank postuur en beweegt behendig door het ondiepe water van de aangelegde plas-drassen waar hij op zoek gaat naar voedsel. Zijn dieet bestaat voornamelijk uit kleine insecten, wormen en andere ongewervelde dieren.
De veren van de tureluur hebben verschillende tinten bruin, waardoor ze goed opgaan in het groene landschap van Eemland. Tijdens het broedseizoen voeren ze opvallende baltsvluchten uit.
Om deze vogelsoort te behouden en te beschermen, is het belangrijk om Eemland als natuurgebied te koesteren. Het biedt niet alleen een thuis voor de tureluur, maar ook voor andere vogels. Natuurliefhebbers en vogelkijkers kunnen hier genieten van de diversiteit aan vogels en het unieke ecosysteem van Eemland.
 
Plas-dras
Tureluurs zijn vaak te vinden bij de speciaal voor weidevogels aangelegde plas-drasgebieden. De plas-drasgebieden bieden een alternatief voor een hoge grondwaterstand en vormen een perfect foerageergebied in de drogere maanden.
Achteruitgang
Het aantal weidevogels waar onder de tureluur is de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de achteruitgang van de weidevogels. Zo is het habitat voor de weidevogels aan het afnemen door intensivering van de landbouw en verstedelijking, de weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie zoals vossen en kraaien en verandering van waterpeil en waterkwaliteit heeft invloed op de beschikbaarheid van voedsel.
 

Kansen in Eemland

Collectief Eemland werkt samen met boeren, grondgebruikers en vrijwilligers hard om de achteruitgang van de grutto te keren. Via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen zij deelnemen aan agrarisch natuurbeheer.
Het beheer omvat het creëren van rustgebieden, kruidenrijk grasland, greppelplas-drassen en het behouden van het open karakter van de polder. Hierdoor neemt het aantal weidevogels in Eemland de laatste jaren toe. De bereidheid voor agrarisch natuurbeheer in Eemland is hoog. Ieder jaar neemt het agrarisch natuurbeheer toe.
Inmiddels neemt het aantal tureluur toe. In 5 jaar tijd zijn er in Eemland 120 broedparen bij gekomen!
Met agrarisch natuur beheer beschermen en verbeteren we de leefomgeving van de weidevogels.
 

Filmpje

 

Tureluur in Eemland Galerij