Scholekster in Eemland

De scholekster wordt ook wel bonte piet genoemd vanwege zijn opvallende verschijning en herkenbare roep. Deze opvallende steltloper is een kustvogel die in grote aantallen te vinden is in het Waddengebied en de Delta. Scholeksters zijn niet alleen beperkt tot kustgebieden en zijn in de broedperiode ook in het binnenland te vinden in natuurgebieden, polders en zelfs woonwijken. Zo broeden ze regelmatig op platte grinddaken. De scholekster heeft zich dus aangepast aan het leven in de Hollandse polders. Ze nestelen vaak op weilanden, akkers en graslanden, waar ze profiteren van de overvloed aan insecten, wormen en andere ongewervelden. In Eemland is de scholekster een van de vier weidevogels waar het agrarisch natuurbeheer op is ingericht. Samen met boeren proberen we de leefomgeving te verbeteren en te behouden.
 
 
 
Scholeksterpaal
Sinds 2023 zijn we begonnen met het plaatsen van scholekster broedpalen. De palen worden gemaakt van omgekeerde verkeersborden voorzien van een laagje schelpen. Het voordeel van het broeden op de paal is dat het nest veilig is voor predatoren zoals egels ,hermelijnen en vossen. Op dit moment is het project nog in een pilot fasen. Landelijk zijn er al broedparen die dankbaar gebruik maken van de broedpalen. Maar is het nog niet gelukt om een paartje te strikken.
Achteruitgang
De Scholekster kampt momenteel met aanzienlijke uitdagingen in Nederland, vergelijkbaar met andere weidevogels zoals de Grutto en de Kievit. Deze opvallende vogelsoort wordt zelfs geconfronteerd met meer problemen dan zijn gevleugelde soortgenoten, waardoor het de titel 'nationale pechvogel' lijkt te verdienen.
Ondanks zijn rol als weidevogel en zijn aanwezigheid als wadvogel, wordt de Scholekster steeds vaker aangetroffen in stedelijke gebieden. In al deze diverse leefomgevingen wordt de soort bedreigd door verschillende factoren. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan, blijven veel aspecten van zijn aanpassing aan stedelijke gebieden en het broedsucces in zowel stedelijke als landelijke gebieden grotendeels onbekend.
De soort gaat jaarlijks in aantal achteruit en dat is een zorgelijke trend. Om hier meer aandacht te geven is de scholekster vogel van het jaar 2023 geworden.
 
Kansen in Eemland
Collectief Eemland zet zich samen met boeren, grondgebruikers en vrijwilligers actief in om de achteruitgang van het aantal scholeksters om te buigen. Door middel van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) krijgen zij de kans om deel te nemen aan initiatieven voor agrarisch natuurbeheer.
Dit beheer omvat het creëren van rustgebieden, het bevorderen van kruidenrijk grasland, het realiseren van greppelplas-drassen en het behouden van het open karakter van de polder. Als resultaat van deze inspanningen is er in de afgelopen jaren een stijging te zien in het aantal weidevogels in Eemland. De betrokkenheid en bereidheid om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer zijn aanzienlijk hoog in Eemland, en jaarlijks groeit het enthousiasme voor deze vorm van beheer.
De scholekster heeft gemiddeld een nest met 4 eieren. Vergeleken met de kievit en de tureluur zijn dit grote ronde lichte kleur eieren. Scholeksters gebruiken weinig tot geen nest materiaal voor hun nest.
 
Filmpje
 

Tureluur in Eemland Galerij